/b/ - Братство

Email
Комментарий
Файл
Пaроль (Для удаления файлов.)

File: 1705520117775.jpg (72,22 KB, 1076x610, 1618675592055.jpg)

 No.69602

Rossiyskoy latinici tred

 No.69606

Mabyć liepiej bielaruskaj lacinki?

 No.69607

Хуйни тред.

 No.69636

Zabawno, szto na kolczkie hetot tred wozymiel bólszuju popularnosc, czem zdzies. A wsieho to potomu, szto ja siehodnia glawnym obrazom na kolczkie sidziel i uwidziel jeho znaczala tam. Karzys, hetot czan poniemnogu umirajet, szto darze na takuju prostuju temu nikto nie goworyt.

 No.69637

Nieurzeli my churze kolczka?[Назад][Наверх] Catalog [Post a Reply]
удалить пост [ ]